Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ GreenSalad21

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez GREENSALAD21 z siedzibą w Niepołomicach, uL. Zawiła 15, 32-005 Niepołomice, zwanym dalej Greensalad21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2) GreenSalad21 zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3) Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
4) Klient korzystający z usług GreenSalad21 zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5) Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez GreenSalad21 danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez GreenSalad21 określa „Polityka prywatności”.
6) Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§2 DEFINICJE

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.greensalad21.pl, umożliwiający zakup produktów Greensalad21 drogą elektroniczną.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Greensalad21 za pośrednictwem Serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Greensalad21 cateringu w postaci soków, sałat, finger food, zup z warzyw, deserów, owoców oraz ziół, a także mini porcji (dalej catering).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Greensalad21.
Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Greensalad21 za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Greensalad21.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

1)Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
2)Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Greensalad21 Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Greensalad21, oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.
3)Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Greensalad21 na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
4)Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
5)Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
6)Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
7)Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

§4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia w Sklepie Internetowym www.greensalad21.pl w następującej konfiguracji:
– przy zakupie pojedynczych finger food Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 3) z dostępnych dla indywidualnych Zamówień;
– przy zakupie przygotowanych przez Greensalad21 cateringu składających się z warzyw (dalej monoporcje) Klient ma dowolność wyboru pakietu z zastrzeżeniem, że poszczególne smaki w ramach pakietu ustalone są przez Greensalad21 i udostępnione dla Klienta w postaci pakietu.
W przypadku wystąpienia niezgodności smaków z dostarczoną instrukcją, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, wysyłając wiadomość na adres mailowym: kontakt@greensalad21.pl. Jednocześnie informujemy, że smaki finger food, w wyjątkowych okolicznościach, mogą różnić się od tych w instrukcji.
2) Finger food dostarczane są w pojemnikach i kubeczkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych. Butelki i kubeczki są dodatkowo owinięte folią izolacyjną, która zapewnia dostawę w warunkach zgodnych z ich prawidłowym przechowywaniem. Ceny poszczególnych monoporcji, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.
3) Monoporcje Greensalad21 zaprojektowane są tak, żeby Klient rozpoczął je w kolejnym dniu po dostawie.
4) Data przydatności produktu jest ważna tylko i wyłącznie dla produktów przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Ze względu na brak konserwantów każdy produkt wystawiony na działanie temperatury powyżej 6°C może sfermentować i zwiększyć swoją objętość. Greensalad21 nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku przechowywania monoporcji w sposób niezgodny z zaleceniami.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1) Złożenie Zamówienia Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:
– dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.greensalad21.pl;
– dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: kontakt@greensalad21.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.greensalad21.pl.
2) Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3) Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
4) Greensalad21 nie ponosi odpowiedzialności za skład monoporcji w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował Greensalad21 podczas składania Zamówienia.
5) Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Greensalad21 za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.
6) Greensalad21 zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
– złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
– bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
– braku dokonania płatności za zakupioną Usługę;
– rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
7) Greensalad21 zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Greensalad21, a których usunięcie nie jest możliwe.
8)Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy a paczka zostanie do niego wysłana, nie będzie doręczona i wróci do nadawcy, to Greensalad21 nie ponosi za to odpowiedzialności.

§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– dla Klientów indywidualnych Greensalad21 umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Greensalad21 w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Greensalad21 uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.
Koszt wysyłki w wysokości 21 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski.
– dla Klientów korporacyjnych Greensalad21 umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:
1.za pośrednictwem udostępnionego przez Greensalad21 w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Greensalad21 uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;
2.przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze:
50 1020 5558 1111 1429 8430 0016, przy czym za dzień otrzymania płatności Greensalad21 uznaje dzień, w którym kwota za całość złożonego Zamówienia wpłynęła na jego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz. 8.00.
2) Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki.
3) Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia.
4) Greensalad21 podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany.
5) Greensalad21 realizuje tylko opłacone Zamówienia.

§7 DOSTAWA

1)Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas dostawy 3 dni robocze od dnia wysyłki oraz dostawy w przedziale godzin 6.00-15.00.
2)Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku.
3)Dostawa Zamówień będzie realizowana przez wskazaną firmę kurierską lub kierowcę Greensalad21 na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4)W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia monoporcji. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu lub mailowo kontakt@greensalad21.pl
5)Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności prosimy o wysłanie informacji na adres kontakt@greensalad21.pl. Opis niezgodności oraz załączone zdjęcia będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji.
6)W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Greensalad21 (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Greensalad21 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1)Greensalad21 nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Greensalad21.
2)Greensalad21 zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
3)Greensalad21 zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

§9 ZMIANY I ANULOWANIE

1) Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:
– terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;
– adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.
2) Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.
3) Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować Greensalad21 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem:kontakt@greensalad21.pl.
4) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

5)W przypadku anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez Greensalad21, zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.

§10 REKLAMACJE

1)W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@greensalad21.pl.
2)Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu.
3)Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Greensalad21 na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji.
4)W przypadku uwzględnienia Reklamacji Greensalad21 poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Greensalad21 poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.
5)Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
6)Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z Greensalad21 czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Greensalad21;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Greensalad21, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1)Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Greensalad21, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.
2)Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1)Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Greensalad21 z siedzibą w Niepołomicach, ul. Zawiła 15, 32-005 Niepołomice.
2)Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidzianej Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
3)Klient korzystając z usług dostępnych na Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4)Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5)Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6)Dostęp do danych osobowych Klientów posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

§13 ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu realizacji usług na rzecz Klientów w celach marketingowych (za zgodą Klienta) oraz w celach księgowych.
2)Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta określonych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.
3)Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów:
imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej (e-mail),
adres zamieszkania,
adres do doręczeń (dostawy),
numer telefonu,
numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§14 POLITYKA „COOKIES”

1)Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą, którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.
2)Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
3)Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze strony internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
4)Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

§15 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI PRYWATNOŚCI

1)Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2)Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej kontakt@greensalad21.pl.
3)Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Greensalad21 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Greensalad21 powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
2)W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.