Polityka prywatności

AUTORKA STRONY GREENSALAD21, WPROWADZA NINIEJSZY REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY W SZCZEGÓLNOŚCI POLITYKĘ PRYWATNOŚCI CELEM ZAPEWNIENIA
NALEŻYTYCH STANDARDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚCI I
PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM BLOGA I SPRZEDAŻĄ PROWADZONĄ
ZA JEGO POŚREDNICTWEM.
Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz
wykorzystywania plików cookies w ramach strony www.greensalad21.pl przez Greensalad21
Urszula Sokołowska, ul. Zawiła 15, 32-005 Niepołomice.
1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
● Administrator – Greensalad21 Urszula Sokołowska, ul. Zawiła 15, 32-005 Niepołomice
● Strona – strona działająca pod adresem https://www.greensalad21.pl,
● Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony.
2. Dane osobowe
1. Z poziomu Strona Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez
Administratora lub dokonać zakupów w sklepie internetowym. W tym celu, musi wypełnić
formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail
lub złożyć zamówienie w sklepie internetowym, podając swoje dane osobowe, tj. imię i
nazwisko, adres.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu
newslettera.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu
na newsletter i/lub realizacji zamówienia w sklepie.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się
w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
○ ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
○ ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z
późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
○ rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3
powyżej, w tym w szczególności do:
○ wglądu do swoich danych osobowych,
○ usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
○ żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
3. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w
celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony, w celu
prowadzenia działań remarketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania
Strony.
3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez
Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich
zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w
ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.